Snabb navigeringen :

 1. Gå till innehåll
 2. Gå till avsnittet menyn
 3. Gå till Sökverktyg
 4. Gå till Hjälp-menyn
 5. Gå till moduler

Hjälp-menyn :

 1. Sanofi i världen |
   
 2. Beställ material |
 3. Kontakta oss |
 4. Sitemap
 1. Teckenstorlek

  Minska teckenstorlek Öka Teckenstorlek  
 
 

Ansvar och rättigheter

Kontakta oss

Sanofi

Besöksadress:
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Tfn.: (+46) 08-634 50 00
Fax: (+46) 08-634 50 01

Postadress:
Box 30052
104 25 Stockholm, Sverige

Innehåll :

Ansvar och rättigheter

På denna sida beskrivs de juridiska regler som gäller för alla internetanvändare som besöker webbplatser som ägs och drivs av Sanofi AB (nedan kallat ”Sanofi”). Begreppet ”webbplats” avser i texten här nedan den eller de av Sanofis webbplatser som länkar till denna sida. Genom att söka och hämta information på denna webbplats anser Sanofi att du har godtagit dessa regler i sin helhet. Vi råder dig att ta del av dessa regler regelbundet eftersom de från tid till annan kan komma att ändras utan föregående meddelande.

 
Lista med direkta länkar till avsnitt :

1. Immateriella rättigheter

Denna webbplats ägs och drivs av Sanofi som tillhör Sanofi-koncernen. All information och allt material, inklusive varumärken, logotyper och domännamn, som publiceras på webbplatsen, skyddas av gällande lagar avseende immateriella rättigheter, och tillhör Sanofi eller dess dotterbolag, eller används med tillstånd från respektive ägare. Ingen del av materialet på denna webbplats får återges, kopieras, reproduceras, ändras, redigeras, laddas ner, överföras eller distribueras för något som helst ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från Sanofi, med undantag för användning för press under villkor att immateriella rättigheter efterlevs och andra äganderätter som nämns. Förbudet mot nedladdning gäller inte sådant material som på webbplatsen uttryckligen erbjuds för nedladdning. Endast kopiering för privat användning är tillåten. Följande meddelande måste visas på alla kopior av hela eller delar av webbplatsinnehållet: "Copyright 2017 Sanofi – Med ensamrätt". Sanofi eller dess dotterbolag förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot alla intrång av dess immateriella rättigheter.

2. Typ av information

Webbplatsen innehåller information om hälsa, fysisk kondition, det medicinska området och olika typer av medicinsk behandling som uteslutande är avsedd för människor. Materialet tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte tänkt att ersätta de råd som du får av din läkare eller annan medicinsk eller paramedicinsk personal. Använd inte informationen på denna webbplats för att diagnostisera sjukdomar eller fysiska problem eller för att ordinera eller använda något av de läkemedel som anges på webbplatsen. Rådgör alltid med din läkare, ditt vårdteam och övrig kvalificerad vårdpersonal.

3. Länkar till andra webbplatser

Sanofi kan inte hållas ansvarigt för tredjepartswebbplatser som du eventuellt ansluter till via Sanofis webbplats. Vi har ingen möjlighet att kontrollera innehållet på dessa tredjepartswebbplatser som är helt fristående från Sanofi. Att det finns en länk mellan webbplatsen och en tredjepartswebbplats innebär dessutom inte på något sätt att Sanofi godkänner innehållet på tredjepartswebbplatsen eller hur dess innehåll används. Det är dessutom ditt ansvar att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att skadlig kod, inklusive, men ej begränsat till, virus och trojanska hästar, överförs från webbplatsen. Externa webbplatser kan innehålla hyperlänkar till webbplatsen. Ingen sådan hyperlänk bör installeras utan uttryckligt medgivande i förväg från Sanofi. Sanofi ansvarar inte under några omständigheter eller på något sätt för sådana externa webbplatsers tillgänglighet och Sanofi varken granskar, kontrollerar, godkänner eller är ansvarigt för innehållet, annonseringen, produkterna eller övrigt material som finns på eller är tillgängligt via dessa webbplatser.

4. Personuppgifter och annan information

4.1.I enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) informeras du härmed om att de personuppgifter som lämnas av dig till Sanofi kommer att behandlas för att skicka beställt material, nyhetsbrev eller för att svara på en fråga. Informationen kan komma att lämnas ut till våra koncernbolag och samarbetspartners för samma ändamål. De personuppgifter som behandlas av Sanofi är namn och kontaktuppgifter. Sanofi använder ett elektroniskt system för registrering av frågor.

Om du uppger information gällande en biverkning eller annan säkerhetsinformation kommer den information som du anger att registreras i en elektronisk biverkningsdatabas. De kategorier av personuppgifter som behandlas är initialer, födelsedatum, kön, vikt, ev. sjukdomsbild, läkemedelsanvändning och levnadsförhållanden som är relevanta för läkemedelsanvändningen.

Personuppgifterna behandlas för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende säkerhetsövervakning av läkemedel, för analyser, samt statistiska beräkningar i samband med kontroll av läkemedel.

Personuppgifter lämnas endast ut till Läkemedelsverket och motsvarande tillsynsmyndigheter i andra länder i världen, inom den koncern som Sanofi tillhör och till Sanofis samarbetspartners för ovanstående ändamål. Utlämnande av personuppgifter utanför koncernen sker normalt endast i kodad form, men kan vid utlämnande till samarbetspartners även lämnas ut i okodad form för att mottagaren ska kunna uppfylla sina rättsliga skyldigheter. Personuppgifterna kommer att registreras i kodad form i Sanofis databas och lagras utan tidsbegränsning. Uppgifterna kan också lämnas ut för lagring utanför EU i moderbolagets databas.

Sanofi AB, organisationsnummer: 556441-2574, Lindhagensgatan 120, 104 25 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Du har enligt lag rätt att utan kostnad, en gång per år, begära besked om personuppgifter som rör dig behandlas av oss och i sådant fall få skriftlig information om behandlingen. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

Detta gör du genom att skicka en begäran:

 • Online: webmaster.sweden@sanofi.com
 • Med post: Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

4.2. Webbplatsen är inte konstruerad för att ta emot konfidentiell information, som du eventuellt skickar. Ingen information – oavsett dess form: dokument, data, bilder, frågor, förslag, idéer, anmärkningar eller liknande – som du skickar till webbplatsen betraktas därför av Sanofi som konfidentiell – med undantag för personuppgifter på det sätt som beskrivs ovan. Det faktum att du skickar dessa data till oss medför därför att vi anser oss ha rätten att använda, återge, sprida eller ändra dessa data, eller överföra dem för att behandla din förfrågan.

4.2. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de är för och hur man undviker dem. Sanofi använder cookies på sin webbplats. En cookie är en textfil som skickas från en server för en webbplats till besökarens dator och lagras där. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Det används för funktioner som identifierar vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och lagras bara tillfälligt under tiden du besöker en sida.
Cookies identifierar hur många människor som besöker vår webbplats, enskilda sidor som besöks och när de besöks. Denna teknik lagrar ingen information om personens identitet och dess syfte är att hjälpa oss förbättra vår webbplats. De flesta webbläsare tillåter användaren att stänga av cookies men vissa funktioner på vår webbplats kanske då inte fungerar som förväntat. Information om besök på vår webbplats kommer inte att användas av eller utlämnas till tredje part för något annat syfte. Om du inte vill att cookies lagras på din dator, kan du göra på följande sätt: Stäng Sanofis webbplats. Ändra inställningarna i webbläsare (t.ex. Internet Explorer), så att programmet inte tillåter att cookies lagras. Inställningarna ändras på olika sätt i olika webbläsare. Mer information finns i hjälpavsnittet i webbläsaren.

5. Ansvarsbegränsning

Sanofi gör allt för att säkerställa att det innehåll som publiceras på webbplatsen är korrekt och aktuellt, och förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet utan föregående meddelande. Trots detta kan inte Sanofi till fullo garantera att den information som publiceras på webbplatsen är korrekt, precis, aktuell och uttömmande.

Därför kan inte Sanofi hållas ansvarigt för:

 • eventuella brister i exakthet, korrekthet eller fullständighet hos informationsinnehållet på webbplatsen;
 • eventuella skador till följd av att informationen eller materialet på webbplatsen har ändrats vid olaga intrång av tredjepart;
 • eventuella direkta eller indirekta skador, oavsett orsak, ursprung, art eller följder, även om Sanofi kunnat förutse sådana skador, oavsett om de orsakats av i) anslutning till eller brist på anslutningsmöjlighet till webbplatsen, ii) användning av webbplatsen, inklusive skada eller virus som kan infektera datorsystemet eller någon annan produkt och/eller iii) tilltro till information som direkt eller indirekt tillhandahållits genom webbplatsen.

Materialet på webbplatsen och alla övriga webbplatser tillhandahålls utan några som helst uttryckliga eller underförstådda garantier. Sanofi ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier angående, men ej begränsat till, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

6. Webbplatsens tillgänglighet

Du informeras härigenom om i) att det är tekniskt omöjligt att tillhandahålla webbplatsen utan fel och att Sanofi inte kan ta på sig ansvaret för detta, ii) att fel kan göra att det inte går att ansluta till webbplatsen tillfälligt och iii) att webbplatsens drift kan påverkas negativt av omständigheter och prestanda utanför Sanofis kontroll, som till exempel överförings- och telekommunikationsförbindelser mellan Sanofi och ditt system och mellan Sanofi och andra system och nätverk. Sanofi och/eller dess leverantörer kan när som helst ändra eller stänga hela eller delar av webbplatsen, tillfälligt eller permanent, för att utföra underhållsarbete på och/eller förbättra och/eller ändra webbplatsen. Sanofi ansvarar inte för ändringar eller tillfälliga eller permanenta avbrott på webbplatsen.

7. Produktinformation

Informationen som finns på eller sänds från webbplatsen kan innehålla direkta eller indirekta referenser till Sanofis produkter, program och tjänster som inte är avsedda eller tillgängliga för vissa länder eller regioner, eller som eventuellt tillhandahålls under ett annat varumärke, och som eventuellt lyder under andra regler och användningsvillkor beroende på land. Sådana referenser ska inte tolkas som att Sanofi har för avsikt att sälja dessa produkter, program eller tjänster i ditt land. Om du vill ha information om de produkter, program och tjänster som finns tillgängliga där du bor (region/land), kontakta ditt lokala Sanofi-kontor eller din lokala Sanofi-återförsäljare.

8. Jurisdiktion

Webbplatsen och dess innehåll regleras av svensk lagstiftning. Alla eventuella rättstvister avseende webbplatsen och dess innehåll kommer att handläggas av svenska domstolar.

9. Kontaktinformation

9.1. Utgivare för webbplatsen

Sanofi AB
Organisationsnummer: 556441-2574
VAT-nummer: SE556441257401
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige

9.2. Chefredaktör

Anna-Kaija Grönblad, VD, Sverige

9.3. Site Hosting

EPiServer
Box 7007
103 86 Stockholm
Sverige

10. Foto/video rättigheter

Sanofi AB Sverige

Uppdaterad: 04 januari 2018

Kvalitetsmärkning; 2006-01-12. Länk till LIFs kvalitetsmärkningssida för webbplatsen www.sanofi.se Klicka här för din trygghet på nätet!