Gäller från och med 25 maj 2018

Sanofi och sekretess

Sanofi värnar om sina kunders, partners, användares och anställdas personliga integritet. Sanofi tar därför din integritet på allvar och all behandling av personuppgifter görs i enlighet med gällande lagar och förordningar angående dataskydd. Denna integritetspolicy innehåller Sanofis praxis angående insamling, användning och överföring av personuppgifter och är avsedd att användas till all behandling av personuppgifter som Sanofi utför gentemot de personer Sanofi hanterar vid sina professionella affärsaktiviteter. Detta omfattar i synnerhet:

 • patienter och deras släktingar och anhöriga,
 • deltagare i kliniska studier,
 • hälso- och sjukvårdspersonal,
 • användare av våra produkter och tjänster, inklusive webbsajter och app-användare,
 • ombud för våra leverantörer och affärspartners,
 • ombud för vetenskapliga forum, osv.,
 • arbetssökande.

Integritetspolicy och uppdateringar

Denna integritetspolicy beskriver hur och varför SANOFI AB, ett företag som är organiserat enligt Sveriges lagar och är beläget på Lindhagensgatan 120- SE-10425 Stockholm Sverige, (”Sanofi”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) insamlar uppgifter om dig och hur vi skyddar dem. Eftersom denna integritetspolicy kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande bör du läsa igenom den regelbundet.

Denna sajt kan innehålla länkar till mobila applikationer, forum eller andra webbsajter vilka vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för integritetspolicyer eller praxis på andra webbsajter. Vi kan även ha länkar till andra webbsajter som drivs av Sanofis tillhörande företag vilka har separata integritetspolicyer. Om du kommer till dessa webbsajter via denna sajt så ber vi dig att läsa integritetspolicyer på dessa sajter eftersom de kan skilja sig från den här.

Har du frågor kan du kontakta oss med hjälp av kontaktformuläret under Kontakta oss.

Allmän information

Vilka personuppgifter samlas in och behandlas?

Dina personuppgifter

Sanofi kan behandla följande personuppgifter:

 • Uppgifter vi samlar in om dig: Sanofi kan automatiskt samla in vissa tekniska uppgifter, inklusive men inte begränsat till din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, webbläsarinformation, webbläsartillägg, inställningar för tidszon och operativsystem, vid alla dina besök till Sanofis webbsajt. Sanofi kan även samla in uppgifter om ditt besök, inklusive men inte begränsat till den sida du kom från, under och efter ditt besök till Sanofis webbsajt (inklusive datum och klockslag), dina aktiviteter på webbsajten, sidans svarstid, varaktighet av besök på vissa sidor samt information om interaktion på sidan vid alla dina besök till Sanofis webbsajt.
 • Uppgifter du lämnar till oss: Du kan lämna dina personuppgifter till Sanofi genom att fylla i formulär, enkäter, ansökningar eller registreringar tillgängliga på Sanofis webbsajt, eller genom att helt enkelt korrespondera med Sanofi via e-post, telefon, fax, post eller på andra sätt. Detta omfattar t.ex. uppgifter som du lämnar när du registrerar dig för att använda funktioner på Sanofis webbsajt eller till en av Sanofis tjänster. De personuppgifter Sanofi kan samla in omfattar (men är inte begränsade till) ditt namn och/eller adress och/eller e-postadress och/eller telefonnummer och/eller anställningsplats, expertkunskap/professionella yrke. Det kan även omfatta uppgifter relaterade till biverkningar, klagomål över produkter och patientsäkerhet.
 • I vissa fall kan Sanofi även erhålla eller samla in uppgifter om dig från andra källor, såsom sociala medieplattformar eller offentliga databaser. 
 • De uppgifter vi erhåller lagligt från tredje parter: till exempel när vi behöver bekräfta kontaktuppgifter eller ekonomiska upplysningar eller för att bekräfta sjukvårdspersonalens behörighet. I sådana fall mottar vi normalt dessa personuppgifter från tredje parter som är auktoriserade till det inom ramverket för deras egna integritets- och dataskyddspolicyer, eller i enlighet med gällande lag. Om tillämpligt, upplyser vi dig om dessa tredje parters identitet och ber dig att läsa deras integritets- och dataskyddspolicyer för att se ursprunget av sådana personuppgifter och villkoren för insamling av dem.

Sanofi kan från fall till fall förlita sig på andra rättsliga grunder, såsom att skydda dina intressen i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar med vad som anges i informationsmeddelanden om sekretess och dataskydd. Om du förser oss med data i förhållande till en annan person än dig själv garanterar du att du har behörighet att göra så och ger oss behörighet att använda dessa uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy (t.ex. om du rapporterar en biverkning som rapportör).

I vilka syften och hur länge behandlas dina personuppgifter

Syften i vilka dina personuppgifter samlas in

Sanofi kan behandla dina personuppgifter:

 • för statistiska syften,
 • för att kunna analysera användningen av Sanofis webbsajter,
 • för att säkra och förbättra funktionen hos Sanofis webbsidor,
 • för att identifiera dig så att vi kan svara på begäranden eller förfrågningar,
 • för att bemöta och efterleva alla juridiska (t.ex. domstolsbeslut, regeringsanmodan, rättstvister, osv.), medicinska, regulatoriska eller etiska krav samt uppfylla de krav som finns på säkerhetsövervakning av läkemedel,
 • för att skicka information, presentationer, nyhetsbrev, inbjudningar, aviseringar eller andra meddelanden angående produkter, varumärken, sjukdomstillstånd och hälsofrågor,
 • för att anpassa våra marknadsföringsprogram och kampanjer,
 • för att tillhandahålla patientsupport, supporttjänster för sjukvård, patientengagemang och förskrivningsinformation, hantera anspråk inklusive försäkringsanspråk,
 • för att utföra forskning och utveckling, utföra kliniska studier, registerstudier och prövningar, hantera och utvärdera rekrytering och deltagande av personer i studier, analysera demografiska uppgifter, erbjuda specialprogram, aktiviteter, prövningar, evenemang eller reklam via våra tjänster, utföra marknads- och konsumentstudier,
 • för att erbjuda donationer och sponsorskap,
 • för att slutföra och bearbeta eventuella begärda transaktioner,
 • för att bekräfta att du uppfyller vissa kriterier och är berättigad till tjänster, produkter och upplysningar som vi kan tillhandahålla,
 • för att skydda våra rättigheter och intressen, skydda hälsa och säkerhet hos Sanofis personal och anläggningar, utföra interna revisioner, tillgångshantering, system- och andra affärskontroller, hantera affärsadministration (ekonomi och bokföring, övervakning och förhindrande av bedrägeri), bibehålla säkerheten för våra tjänster och funktioner, skydda våra rättigheter, sekretess, säkerhet eller egendom, för att tillåta att vi kan använda de tillgängliga läkemedel eller begränsa skador som vi kan orsaka, för att skydda oss själva mot eventuella bedrägerier,
 • för att tillhandahålla dig med begärda tjänster, dokumentation och produkter.

Vi kan även avidentifiera eller lägga ihop uppgifter som du har gett oss vid utfyllande av ett formulär, en ansökan eller registrering, och använda dem för alla typer av syften. I sådana fall har Sanofi rätt till att överföra sådana data till tredje part utan ditt tillstånd.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som det är tillåtet och nödvändigt för att vi ska kunna eftersträva de syften för vilka dina personuppgifter har samlats in enligt ovan eller för vilka de behandlas ytterligare.

Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter under en period som är rimlig i förhållande till affärsnödvändigheter och för alla de skyldigheter vi eventuellt måste efterleva eftersom det kan krävas enligt lag eller i samband med juridiska åtgärder eller utredningarsom involverar Sanofi. 

Vi kan även behålla dina personuppgifter så länge din relation med oss kvarstår och så länge som vi tillhandahåller denna webbsajt eller relaterade tjänster till dig.

All data angående säkerhetsövervaknings av läkemedel och alla dokument som är relaterade till humanmedicinska produkter kommer att behållas av oss så länge produkten finns på marknaden och minst 50 år efter att produkten har upphört att existera. Därefter blir uppgifterna anonymiserade. De anonymiserade uppgifterna lagras i den globala säkerhetsdatabasen utan tidsbegränsning.

På vilken juridisk grund använder vi dina personuppgifter?

Den juridiska grunden för behandling av dina personuppgifter, såsom tekniska data som vi kan samla in under ditt besök på vår/våra webbsajter eller ditt namn, din e-postadress, osv. är det legitima intresse vi eftersträvar för att optimera och förbättra ditt besök till vår webbsajt, eller för att motta och behandla dina förfrågningar via formulär, ansökningar, registrering eller när du kontaktar oss via e-post, telefon eller på andra sätt.

I vissa fall kan vi behöva behandla dia personuppgifter för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du begärt i syfte att fullgöra ett kontrakt i vilket du utgör en part.

Vi kan använda dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och andra krav på upplysningar. Till exempel gäller speciella regler för upplysningar angående biverkningar, reklamationer och patientsäkerhet. Om du lämnar personuppgifter såsom hälsoupplysningar i förhållande till en biverkning så är den juridiska grunden för behandling av dessa personuppgifter den juridiska skyldigheten vi har att samla in, behandla och lagra dessa uppgifter i enlighet med relevanta och tillämpliga lokala och europeiska lagar.

Vi kan behandla och lagra dina uppgifter när så krävs för etablering, utövande eller försvar av juridiska krav, i domstolsförhandlingar eller i en administrativ process eller tvistlösningsförfaranden utanför domstol.

Vi kan även behöva hämta in ditt samtycke att låta oss använda dina personuppgifter för ett eller fler av de syften som anges ovan. Till exempel:

 • Placera cookies och andra liknande tekniska lösningar, som exempelvis när en av Sanofis webbsajter kräver lösenord, så ger du oss uttalat tillstånd att använda en ”beständig cookie”, vilket är en datafil som genereras när du anger ditt användar-id och lösenord för åtkomst till sajten. Denna fil sparas på din dator och gör att din webbläsare får åtkomst till alla sidor som befinner sig i det lösenordskyddade området. Mer information finns i vår cookiepolicy.
 • För att tillhandahålla dig med begärda tjänster, dokumentation och produkter.
 • Svara på frågor och eventuell annan korrespondens du har skickat in via sajten.

Om du har skickat in personuppgifter, som t.ex. hälsodata när du använde ett användarforum eller en applikation som gjorts tillgänglig av Sanofi, kommer sådana personuppgifter att behandlas baserat på det samtycke du gav innan du använde forumet eller applikationen.

Redogörelseeller överföring av personuppgifter till tredje parter

Internationell överföring av dina personuppgifter

Eftersom Sanofi är del av en global företagsgrupp kan vi behöva dela dina personuppgifter med andra bolag som hör till Sanofi (såsom de som anges härwww.sanofi.com/en/directory). Sådan överföring till företag i gruppen kan göras för de ovan nämnda syftena (se avsnittet ”För vilka syften och hur länge behandlas dina personuppgifter ”) och är baserade på samma juridiska grund som behandling av dem.

Vi kan även överföra dina uppgifter till externa och auktoriserade tredje parter som hjälper oss med behandling av dina personuppgifter, såsom:

 • Leverantörer som tillhandahåller oss med tekniska tjänster, t.ex. IT-resursleverantörer, forskningsorganisationer, reklambyråer, leverantörer av IT-lösningar, osv., och
 • Tillsynsmyndigheter, regeringar och brottsbekämpande myndigheter, och
 • Upphandlare eller möjliga upphandlare av alla typer av Sanofis affärsverksamhet, och
 • Externa revisorer och professionella agenter eller rådgivare, och
 • Sponsorer för lotterier, tävlingar och likande reklamverksamhet, och
 • Alla tredje parter som hjälper oss med att förbättra och organisera vår verksamhet och våra aktiviteter.

Vissa av dessa mottagare kan vara lokaliserade i länder utanför EU/EES som inte garanterar samma nivå av dataskydd som det land där du befinner dig. I sådana fall har Sanofi implementerat lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, inklusive i synnerhet (men inte begränsat till) dataöverföringsavtal baserade på Europa kommissionens standardkontrakt eller Sanofis Bindande företagsregler (Binding Corporate Rules, BCR), t.ex. i förhållande till kliniska studier eller för säkerhetsövervakning av läkemedel.

Mer information om de länder till vilka data överförs eller om implementerade dataöverföringsmekanismser kan erhållas genom att kontakta oss med hjälp av kontaktformuläret under Kontakta oss.

Vilka säkerhetsåtgärder är på plats?

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder som krävs för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med vår integritetspolicy och att de personuppgifter som samlats in av oss har samma skydd som vi ger våra egna konfidentiella upplysningar.

Var dock uppmärksam på att det alltid finns risker vid att skicka in uppgifter över internet och att vi inte kan garantera att våra webbsajter är 100 % säkra från olaglig manipulation eller ”hackning”. Alla data som överförs via nätet kan vara utsatta för risker.

Om du som användare tror att din interaktion med oss inte längre är säker (t.ex. om du förlorat ditt lösenord) kan du kontakta oss med hjälp av kontaktformuläret under Kontakta oss.

Dina rättigheter

Du har följande grundläggande rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar och förordningar:

Rätt till åtkomst: Du kan när som helst fråga om dina personuppgifter behandlas av Sanofi. I så fall kan du till exempel fråga om vilka uppgifter som behandlas, syftet med behandlingen och vem de ges tillgänglighet till. Du har också rätt att motta en elektronisk kopia av dina personuppgifter som behandlas av Sanofi.

Rätt till dataportabilitet: När en av Sanofis webbsajter innehåller en funktion som är relevant för rätten till dataportabilitet, så har du rätt att motta dina personuppgifter tillhandahållna till Sanofi i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format.

Rätt att korrigera och ta bort: Om de personuppgifter som samlats in om dig är inkorrekta eller felaktiga så kan du begära att vi rättar de inkorrekta eller felaktiga personuppgifterna om dig. Under vissa omständigheter kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter tas bort.

Rätt att göra invändningar mot och begränsa behandling: Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära att Sanofi upphör med behandlingen eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att begära en begränsning i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar så kommer Sanofi endast att lagra dina uppgifter och inte behandla dem för några andra syften.

Rätt att återta samtycke: Du har alltid rätt att återta det samtycke du har gett oss med avseende på behandling av dina personuppgifter. I sådana tillfällen upphör Sanofi med att behandla dina personuppgifter i det syfte som täcks av ditt samtycke.

Rätt att inge ett klagomål: Du har rätt att inge ett klagomål över behandling av dina personuppgifter till följande datatillsynsmyndighet:
the Swedish Authority for Privacy Protection (Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)), - Drottninggatan 29, 5th Floor, Box 8114, 104 20 Stockholm - imy@imy.se.

Vi garanterar att vi kommer att arbeta i god tro, samarbeta med relevant datatillsynsmyndighet och efterleva dess beslut.

Även om vi har för avsikt att följa begäranden om att ta bort personuppgifter från våra register kan det inte alltid vara möjligt att ta bort alla kopior, beroende på vilket sätt som upplysningarna skickades till oss. Dessutom förbehåller vi oss rätten att inte ta bort eller ändra uppgifter som vi erhållit angående biverkningar eller uppgifter som måste lagras i enlighet med tillämpbar lag.

Övriga konfidentiella uppgifter

Bortsett från de uppgifter (inklusive personuppgifter) som vi begär från dig, är våra webbsajter inte avsedda för att motta annan information från dig, inklusive konfidentiell information. Därför kommer all information, med undantag för uppgifter som nämnts ovan, som vi inte har begärt, oavsett dess form − dokument, data, grafik, fråga, förslag, koncept, kommentar eller annat – som du skickar till oss via våra webbsajter att skickas in på egen risk och kommer under inga omständigheter anses vara konfidentiell information, om inte annat anges i tillämpliga lagar.

Dessutom, om inte annat anges i tillämpliga lagar, räcker det att du skickar något till oss för att vi ska ha rätt att använda, reproducera, publicera, ändra eller skicka informationen i avsikt att ta hand om din förfrågan, och även att radera den när din begäran har hanterats.

Barnpolicy

Under vissa omständigheter kan vi behöva samla in personuppgifter om barn med samtycke från deras förälder eller målsman med hänsyn till våra tjänster såsom kliniska aktiviteter eller för patientsupportprogram. Vi hämtar inte annars medvetet in personuppgifter om barn eller marknadsför gentemot barn. Om en förälder eller målsman uppmärksammar att dennes barn har tillhandahållit oss med personuppgifter, bör han eller hon kontakta oss så som beskrivs i avsnittet Kontakta oss. Vi kommer att vidta åtgärder för att radera sådana uppgifter från vår databas i enlighet med tillämpliga juridiska krav.

Kontakta oss

Webbsajten du besöker (”sajten”) ägs och drivs av Sanofi som avgör syften och medel för behandling av dina personuppgifter.

Om du önskar utöva de rättigheter som anges i denna integritetspolicy eller om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, så kan du kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: dataprivacysweden@sanofi.com

Observera att när du kontaktar Sanofi via e-post så kan du bli ombedd att besvara flera frågor relaterade till dina personuppgifter för att Sanofi ska kunna verifiera din identitet.

MAT-DK-2100462 – 2021