Atopisk dermatit har en stor effekt på mental hälsa och påverkar hela familjen

Atopiskt eksem är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar tjugo procent av alla barn och fem procent av vuxna. Kliande utslag är det vanligaste symtomet och en nordisk undersökning om barn med atopiskt eksem visar att 52 procent upplever en mycket negativ inverkan på livskvaliteten på grund av klådan.

Undersökningen genomfördes bland föräldrar till barn 6–18 år med måttligt till svårt atopiskt eksem i hela Norden och hade totalt 933 svarande, varav 227 var från Sverige. Psykosociala aspekter av atopiskt eksem för barn som lever med sjukdomen inkluderar bland annat utseendehets (31%), mobbing (19%), lågt självförtroende (26%), nedstämdhet (26%), svårigheter att delta i aktiviteter (23%) samt behovet av att kontinuerligt smörja in huden (44%).

Utöver klådan upplever även många barn att behovet av kontinuerlig behandling i form av smörjande med mjukgörande kräm påverkar livskvaliteten och begränsar vardagen.

Hela familjen påverkas

För familjer och föräldrar till barn med atopiskt eksem kan sjukdomen påverka både praktiska aspekter av vardagen, så som sömn och aktiviteter, men även ha effekt på relationen till barnen och deras syskon, som kan uppleva att de får mindre uppmärksamhet och att atopiskt eksem styr hela familjelivet. Undersökningen visade att 29 procent inte upplever sig ha kontroll över eksemet och att eksemet styr deras liv.

26 procent av de svarande uppger att barnen har fått sämre självkänsla av sjukdomen och 31 procent oroar sig över hur andra uppfattar deras utseende, på grund av de synliga hudutslagen som kliandet orsakar. 21 procent av föräldrarna oroar sig för att barnens utbildning och karriär kommer påverkas av att de har atopiskt eksem.

38 procent av de föräldrar som har deltagit i undersökningen upplever att hälso- och sjukvården inte visar tillräcklig förståelse för hur svårt sjukdomen kan påverka hela familjen.

Bristande kunskap och information från vården

Mer än en tredjedel (37 procent) av de svarande uppger att de inte känner till vilka olika behandlingsalternativ som det idag finns för atopiskt eksem, och endast 63 procent att de förstår de grundläggande aspekterna av sjukdomen, jämfört med till exempel Finland, där 85 procent uppgav att de förstår sjukdomen.

Varje patient med atopiskt eksem har rätt till en personlig behandlingsplan, som visar hur just denne bäst ska utföra sin egenvård, men i undersökningen uppger 40 procent att deras barn inte har fått någon behandlingsplan.

Utöver den negativa påverkan på livskvaliteten som atopiskt eksem kan ha för både det drabbade barnet och för familjen så finns det även ekonomisk aspekt av sjukdomen. Mer än var fjärde förälder (31 procent) uppger att sjukdomen kostar dem över 10 000 kronor årligen.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Sanofi våren 2021. Astma- och Allergiförbundets temaförening Atopikerna kvalitetsgranskade frågorna och var även behjälpliga med att enkäten nådde rätt målgrupp, personer eller anhöriga med atopiskt eksem. Angivna tal ovan gäller den svenska populationen i undersökningen och inkluderar de som svarat 4–5 som jakande eller 1–2 som nekande på en skala 1–5.

Läs mer om atopiskt eksem på Atopiska sjukdomar.

AD-Block-Img

Se infografik över de nordiska resultaten här

Så svarade 933 föräldrar med barn som lever med atopisk dermatit i en nordisk undersökning

Referenser

  1. Nygaard U, et al. Emerging Treatment Options in Atopic Dermatitis: Topical Therapies. Dermatology. 2017;233(5):333-343.
  2. Barbarot S, et al. Epidemiology of atopic dermatitis in adults: Results from an international survey. Allergy. 2018;73(6):1284-1293.