Världscancerdagen 2022: vad händer i skärningspunkten mellan cancer och åldrande?

Världens befolkning blir allt äldre, och detta gäller även den del av befolkningen som lever med cancer. På Världscancerdagen vill Sanofi öka medvetenheten om utmaningarna med cancer och åldrande och vikten av en helhetssyn som kan ge gruppen av åldrande cancerpatienter det stöd de behöver för att åldras med bibehållen livskvalitet.

’When Cancer Grows Old’: när cancerpatienter överlever till hög ålder

Medicinska framsteg inom cancerbehandling ger förbättrade behandlingsresultat och hopp för patienter som lever med cancer. Med hjälp av nya teknologiska plattformar och innovativ forskning är Sanofi dedikerade till att ta fram framtiden cancerbehandling för att förbättra och förlänga livet hos cancerpatienter. Det är dock viktigt att se att nya och förbättrade behandlingsalternativ inte är den enda faktorn som påverkar livskvaliteten hos cancerpatienter.

Till 2050 förväntas personer över 60 år dubbleras.1 Människor med cancer åldras också. Cirka 37% av nya cancerfall världen över diagnostiseras i att patienten över 70 år2, och detta tal förväntas dubbleras till 2040.3 När befolkningen åldras och cancerbehandlingar förbättras, växer gruppen av cancerpatienter som får sin diagnos vid hög ålder såväl som gruppen som har gått igenom en behandling och överlever många år eller till och med decennier efter sin cancerdiagnos. Den här trenden kommer att utgöra en stor börda på individer, familjer, samhällen och sjukvårdssystem.4 På Världscancerdagen är Sanofi stolta att presentera vårt initiativ ”When Cancer Grows Old” i samarbete med globala onkologi-organisationer, med målet att utbilda om cancer och åldrande och starta en dialog om de unika utmaningarna som åldrande patienter med cancer och deras familjer utsätts för.

Behov från samhälle och sjukvård

2020 gav Sanofi tidskriften ‘the Economist’ i uppdrag att identifiera sjukvårdspolitiska och samhälleliga behov för att ge adekvat stöd till den åldrande patientgruppen med cancer. Rapporten Cancer and Aging: Policy Responses to Meeting the Needs of Older People publicerades i maj 2020 och lyfter viktiga åtgärder för att samhällen ska bli bättre utrustade att möta utmaningar med cancer och åldrande. Behov som utpekas är bl.a. personliga resurser under screening och-behandlingsprocessen, bättre kliniska data på äldre patientgrupper, bättre stöd för att hantera den psykosociala bördan av sjukdomen och multi-disciplinella vårdteam som kan hantera de komplexa hälsoproblem som äldre patienter ofta har. Läs hela rapporten här.

Behov för ökad livskvalitet efter en cancerdiagnos

Eftersom många cancerbehandlingar är ämnade att förlänga tiden utan cancer eller utan att cancern sprids, är det viktigt att inte endast diskutera överlevnad, utan även livskvalitet. Livskvalitet kan se olika ut beroende på faktorer som tillgång till behandlingar, cancerstadium och tillgång till stöd från sjukvårdssystem och anhöriga. Att få en cancerdiagnos är en stor livshändelse som påverkar den mentala hälsan på patienter såväl som deras familjemedlemmar. Även efter den mest akuta perioden under diagnos och påföljande behandling återstår för de patienter som kan fortsätta att leva med sin cancer den mentala bördan av att leva med rädslan att cancern ska komma tillbaka, eller kvarstående fysiska eller kognitiva besvär efter sjukdom och behandling.

För att hjälpa patienter och deras familjer att hantera den akuta stressen under diagnos och behandling, såväl som den psykiska bördan i att fortsätta leva med sjukdomen efter behandling, har Sanofi skapat stödmaterial i samarbete med psykologer som är specialiserade i livsförändrande händelser och rehabilitering. Målet är att ge patienter och deras familjer redskap för att hantera oron kopplad till sjukdomen och inspirera till att hitta ett sätt att komma över krisen och leva i den nya livssituationen. Få reda på mer här.

Referenser

  1. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Ageing 2017 - Highlights (ST/ESA/SER.A/397).
  2. Globocan. Global Cancer Observatory Cancer Tomorrow. World Health Organization International Agency for Research on Cancer Website. 2018. http://gco.iarc.fr/tomorrow/graphic-isotype?type=0&population=900&mode=population&sex=0&cancer=39&age_group=65%2B&apc_male=0&apc_female=0. Accessed on 26 Nov, 2019.
  3. Globocan. Global Cancer Observatory Cancer Tomorrow. World Health Organization International Agency for Research on Cancer Website. 2018. http://gco.iarc.fr/tomorrow/graphic-line?type=0&population=900&mode=population&sex=0&cancer=39&age_group=65%2B&apc_male=0&apc_female=0. Accessed on 26 Nov, 2019.
  4. Pilleron, S., Sarfati, D., Janssen‐Heijnen, M., Vignat, J , Ferlay, J., Bray, F. and Soerjomataram, I. (2019), Global cancer incidence in older adults, 2012 and 2035: A population‐based study. Int J Cancer, 144: 49-58. doi:10.1002/ijc.31664.
  5. Cancer and Aging: Policy Responses to Meeting the Needs of Older People (2020). https://cancerandageing.eiu.com/