Biverkningsrapportering

Personuppgiftsansvarig

Uppgifterna du tillhandahåller kommer att lagras och användas av Sanofi AB, Lindhagensgatan 120, 104 25 Stockholm, Sweden (hädanefter ”Sanofi”, även kallat ”oss”, ”vi”, ”vår”).

Data som vi samlar in vid en biverkningsrapport

Vid en biverkningsrapport kan följande information om personen som upplevt biverkningen samlas in: namn/initialer; ålder och födelsedatum; vikt och längd; kön; relevant medicinsk historia och / eller detaljer om produkten som misstänks ha orsakat reaktionen; uppgifter om biverkningsreaktionen och andra läkemedel och botemedel som tagits när reaktionen inträffade. Om du som rapportör har lämnat information om ditt namn, adress, telefon/faxnummer, e-postadress, kommer dessa uppgifter också att sparas samt ditt yrke om det är relevant. Om du rapporterar data om någon annan så är det ditt ansvar att informera den personen om att Sanofi behandlar ovan nämnda uppgifter.

Rättslig grund

Dina personuppgifter kan behandlas med stöd av att Sanofi har en rättslig skyldighet att utföra biverkningsrapportering.

Överföring av dina personuppgifter

Personuppgifterna som lämnas till oss kommer att lagras på ett säkert sätt enligt Sanofi Data Privacy Policy . Eftersom Sanofi är en del av en global koncern, så kan vi komma att dela dina personuppgifter med andra företag tillhörande SANOFI-koncernen. Sådan överföring till koncernföretag kommer att ske för ändamål som vi tidigare nämnde och baserade på samma rättsliga grund som behandlingen. Sanofi kan också överföra dina personuppgifter till externa tjänsteleverantörer som bistår Sanofi vid hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifter som tillhandahålls av dig eller en tredje part vid en biverkningsrapport kommer att sparas i en åtkomstskyddad global biverkningsdatabas som genom sin design garanterar skydd mot eventuella intrång av obehörig personal.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till European Medicines Agency (EMA) och motsvarande tillsynsmyndigheter i andra länder i världen.

Dina personuppgifter kan komma att delas med företag tillhörande SANOFI koncernen eller till deras samarbetspartners utanför EU. I de fall dina personuppgifter överförs till länder utanför EU, kommer Sanofi säkerställa lämplig skyddsnivå av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordning så har du vissa rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Dessa inkluderar följande rättigheter:

  • Rätt till information: Om du önskar få information om vilka personuppgifter vi har om dig, detaljer om hur vi använder och lagrar dina personsuppgifter, eller få mer information gällande dina rättigheter, så kan du begära det från oss genom att kontakta oss på dataprivacysweden@sanofi.com.
  • Rätt till rättelse av dina personuppgifter: Om vi har felaktiga personuppgifter om dig, så kan du begära att dessa blir rättade utan onödigt dröjsmål.
  • Rätt till begränsning eller rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter: Du kan också begära att vi upphör att behandla dina personuppgifter när som helst eller invända mot vår fortsatta behandling av dina uppgifter. Detta påverkar inte någon behandling som har utförts innan din begäran mottogs.
  • Rätt till radering av dina personuppgifter: Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter. Den enda anledningen till att vi inte skulle genomföra din begäran är om det skulle leda till att vi bryter mot andra lagar eller förordningar som vi följer, men vi skulle alltid informera dig ifall detta är fallet.

Om du av någon anledning är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter och önskar lämna in ett klagomål, kan du kontakta tillsynsmyndigheten i Sverige (Datainspektionen).

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för att Sanofi ska uppfylla de ändamål som dina personuppgifter samlas in enligt ovan, eller för vilken den behandlas vidare. Sanofi lagrar och behandlar dina personuppgifter under en period som är nödvändig för ändmålen och för skyldigheter som Sanofi kan behöva uppfylla enligt lag, särskilt i förhållande till direktiv 85/374 /EEC.

All farmakovigilansdata och all data relaterad till produkten kommer att sparas av Sanofi så länge som produkten marknadsförs och i åtminstone 50 år efter att produkten inte längre finns på marknaden. Efter detta kommer data anonymiseras och sparas i den globala säkerhetsdatabasen utan tidsbegränsning.

Kontakta oss

Om du vill utöva de rättigheter som anges eller har specifika frågor gällande personuppgifter som vi lagrar om dig, eller hur Sanofi använder dina uppgifter, så kan du kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på dataprivacysweden@sanofi.com.

Observera att när du kontaktar oss via e-post kan du bli ombedd att svara på flera frågor relaterade till dina personuppgifter för att Sanofi ska kunna verifiera din identitet.

Tillbaks till biverkningsrapportering