Varför hållbarhet är viktigt för oss

Kampen mot klimatförändringarna är också en kamp för hälsa och välmående runt om i världen.

Temperaturökningarna på jorden kan leda till extrema väderförhållanden, matbrist, svårigheter att få tillgång till dricksvatten och ökade luftföroreningar, samt leda till allt från gynnsamma förhållanden för spridning av vektorburna sjukdomar som malaria till en ökning av pollenrelaterade allergier. En utveckling som kommer att påverka oss alla.

Därför påskyndar vi nu våra åtaganden för att omvandla klimatambitioner till konkreta åtgärder.

Våra hållbarhetsmål

Number-one

Uppnå koldioxidneutralitet till 2030 och
nettonollutsläpp till 2050

Genom våra åtaganden kommer vi att minska utsläppen, internt på Sanofi och i hela vår värdekedja, under de kommande decennierna.

Vi strävar efter att minska växthusgasutsläppen från vår verksamhet (scope 1 & 2) och vi är redan på god väg. Vi har anslutit oss till RE100-initiativet och har offentligt åtagit oss att använda 100% förnybar el i all vår verksamhet till 2030. Något som vi redan har åstadkommit på alla våra franska produktionsanläggningar! Vi arbetar också med att omvandla vår bilflotta till en eko-flotta genom att byta till elbilar, implementera en miljövänlig körpolicy, förbättra bränsleeffektiviteten och minska resandet överlag.

För att hantera scope 3-utsläpp (utsläpp utanför vår egen verksamhet) har vi initierat program för att minska koldioxidutsläpp i hela vår värdekedja, och vi hjälper våra leverantörer att göra detsamma. I programmet Energize, samarbetar vi med nio andra läkemedelsföretag för att hjälpa våra gemensamma leverantörer att byta till förnybar energi.

Hur kartlägger vi våra utsläpp av växthusgaser?

Scope 1, 2 och 3 är ett sätt att kategorisera de olika typerna av koldioxidutsläpp ett företag genererar i sin egen verksamhet och i sin värdekedja.

scope-1

Scope 1

Direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor (t.ex. direkt förbränning av fossilt bränsle eller kemikalier som används på produktionsanläggningarna).

scope-2

Scope 2

Indirekta utsläpp från den elektricitet som köps in för att bedriva verksamhet och produktion.

scope-3

Scope 3

Alla andra indirekta utsläpp som förekommer i ett företags värdekedja.

Number-two

Begränsad miljöpåverkan och cirkulära lösningar

För att uppnå detta mål, strävar vi efter att ha vattenförvaltningsplaner implementerade på alla produktionsanläggningar senast 2030. Alla våra anläggningar kommer att vara deponifria och mer än 90 % av avfallet kommer att återanvändas, återvinnas eller insamlas senast 2025. Vi kommer att övervaka, hantera och minska utsläppen på alla produktionsanläggningar till 2025.

Number-three

Förbättra miljöprofilen på våra läkemedelsprodukter

För att nå detta mål vill vi implementera en ekodesign-strategi för alla nya produkter till 2025 och för alla bästsäljande produkter till 2030. Ekodesign innebär att förbättra en produkts miljöavtryck i hela dess livscykel; från produktion till förpackning, frakt och återvinning efter användning. Vi kommer också att utveckla och implementera ett globalt program för att främja ansvarsfull användning och korrekt avfallshantering av oanvända läkemedel, medicintekniska enheter och förpackningar senast 2030.

leaf
Ett exempel på ekodesign:
Blisterfria vaccinförpackningar

Sanofi är en av de största distributörerna av vacciner i hela världen. Ett av våra ekodesign-initiativ handlar om att ersätta den så kallade blisterplasten i vaccinförpackningarna med kartong i alla våra vaccinförpackningar senast 2027. Genom denna lilla förändring i förpackningen kan vi undvika 80 ton PVC-plast per år och minska fraktutrymmet med 50 % på grund av mindre förpackningar.

Vårt program för koldioxidkompensation

Vi utvecklar ett koldioxidkompensationsprogram som inte bara ska förhindra utsläpp i atmosfären. När vi väljer projekt, försöker vi uppnå en balans mellan projekt som både genererar stora klimatresultat och samtidigt har positiva effekter för samhället.

Utvalda projekt som stöds genom vårt kompensationsprogram:

500 hektar mangroveträd* kommer att återställas genom återplantering av skog, vilket bevarar mangroveträdens ekosystem som är så viktigt för kustlinjeskydd och fiskeresurser.

*inväntar slutgiltigt godkännande från nationella myndigheter.

18 250 energieffektiva köksspisar kommer att tillhandahållas till hushåll på landsbygden i Kenya, som är beroende av lokal biomassa från omgivande mangroveskogar och andra skogar för att laga mat.