Hjärt-och kärlsjukdomar

Hjärt-och kärlsjukdomarHjärt-kärlsjukdom är den ledande dödsorsaken i Europa och varje år uppstår 11 miljoner nya fall.1 I Sverige lever idag 1,8 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom.2

De största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom är rökning, blodfettrubbningar samt överdriven alkoholkonsumtion. Andra bakomliggande orsaker är ärftlighet, inaktivitet, fetma och diabetes.3

Blodfettsrubbning och kolesterol

Blodfettsrubbningar är ett samlingsnamn för olika tillstånd som medför ökad risk för åderförfettningssjukdomar som hjärtinfarkt och slaganfall (stroke). 

Kolesterol är ett slags fettämne som vi får vi i oss via maten men som också produceras i nästan alla kroppens celler. I cellerna används kolesterol som byggsten i cellvägar och för hormonproduktion. 

Det refereras ofta till det ”onda” respektive det ”goda” kolesterolet. Det onda kolesterolet, LDL-kolesterol (lågdensitets-lipoprotein), kallas så eftersom höga nivåer leder till åderförfettning som ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Det är framförallt kosten och ärftliga anlag som ger höga nivåer av LDL-kolesterol. Det goda kolesterolet däremot, HDL-kolesterol (högdensitets-lipoprotein), skyddar istället kroppen och transporterar bort överskott av LDL-kolesterol till levern där det bryts ner eller utsöndras med gallan till tarmen.

Förmaksflimmer

Förmaksflimmer är rubbning av hjärtats rytm som leder till snabb och oregelbunden puls. Symtom inkluderar trötthet, yrsel, andnöd och känsla av hjärtklappning. 

Vid förmaksflimmer föreligger ofta en ökad risk för blodpropp. Det beror på att blodflödet i delar av förmaken blir påverkat. Blodproppar kan då bildas och eventuellt spridas till andra delar av kroppen med blodströmmen, exempelvis till hjärnan. Många förmaksflimmerpatienter behöver därför behandling med blodförtunnande läkemedel som är mycket effektiva när det gäller att minska risken för blodpropp. Symtomen vid förmaksflimmer kan kontrolleras med betablockeranade läkemedel som minskar hjärtfrekvensen och/eller med rytmreglerande medel som minskar risken för återfall i förmaksflimmer.

Familjär Hyperkolesterolemi (FH)

Familjär hyperkolesterolemi (FH) är en genetisk sjukdom som medför kraftigt förhöjda nivåer av LDL-kolesterol och därmed till kraftigt ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Om den ena föräldern bär på arvsanlaget är risken 50 procent att barnet, pojke eller flicka, ärver anlaget. Cirka 50 000 svenskar beräknas ha sjukdomen men bara en liten andel av dessa har diagnosticerats. 

Eftersom primärvårdens kunskap om FH ofta är relativt låg, är de flesta FH patienterna ovetande om sitt arv och får därmed inte nödvändig medicinsk behandling. Drygt 70 procent av de som har FH känner inte till att de har sjukdomen och förblir därför obehandlade. Det är viktigt att förbättra diagnostiken eftersom modern blodfettsänkande behandling leder till kraftigt minskad risk för hjärt-kärlkomplikationer.5

Trombos

Trombos innebär att en blodpropp eller "tromb" bildas inuti ett blodkärl och som signifikant minskar eller helt hindrar blodflödet till eller från hjärtat. De flesta av oss är medvetna om vårt hjärta och vet att det pumpar runt blod i våra kroppar och håller oss vid liv. Kontinuerligt och jämnt blodflöde i vår kropp är livsnödvändigt. Bildandet av en blodpropp på fel ställe – som med medicinska ord kallas för en trombos – kan orsaka att blodflödet hindras och leda till sjukdom. Detta kan i vissa fall vara livshotande.

Vårt blodomlopp består av vener och artärer. Om en blodpropp uppstår där så kan den orsaka en mängd vanliga och välkända hjärt-kärlsjukdomar. Blodproppar som bildas i vener kan orsaka en djup ventrombos (förkortas DVT). En "lungemboli" (förkortas LE) beror på en blodpropp i de artärer som förser lungorna med blod. Blodproppar i artärer som förser hjärtat med blod orsakar en hjärtattack och proppar i de artärer som förser hjärnan med blod orsakar en stroke.

Läs mer om trombos på trombossidan.se.

Trombossidan.se


1http://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Fact-sheets/About-Cardiovascular-Disease-in-Europe, 2018-02-21
2http://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Rapporter/Hjärtrapporten2016.pdf,  2018-02-21
3http://www.world-heart-federation.org/resources/risk-factors/, 2018-02-21
4www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Atrial-Fibrillation-Management, 2018-02-21
5https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Dyslipidaemias-Management-of, 2018-02-21